Informasjon til våre ansatte

På denne siden finner du som er ansatt oppdatert informasjon i forbindelse med utbruddet av koronaviruset.


Opplæring og verktøy


Sikre nok personell under pandemien

Under pandemien blir flere av våre ansatte satt i karantene og personell blir omdisponert til å håndtere smittede pasienter. Dette resulterer i et økt behov for personell i foretaksgruppen. Under følger oversikt over adgangen til og organiseringen av vikarinnleie fra utlandet og mobiliserbart helsepersonell.

Grensepassering og testing under pandemien

Innreiserestriksjoner

For å begrense risikoen for importsmitte har regjeringen strammet inn på utlendingers adgang til innreise til Norge. I utgangspunktet vil kun utlendinger som er bosatt i Norge få anledning til å reise inn i Norge. Det foreligger imidlertid visse unntak fra dette innreiseforbundet som vil gjelde for flere av arbeidstakerne som kommer fra utlandet for å arbeide ved helseforetakene. Mer om unntak fra innreiserestriksjoner.

Regjeringen gjør en ytterligere innstramming i innreisereglene. Attest på gjennomgått covid-19 har til nå gitt unntak fra innreisekarantene, krav om negativ test og test ved ankomst. Dette er opphevet fra og med natt til søndag 31.01.21. Les mer om endringene på regjeringen.no.

Innreiseregistreringssystem 

Regjeringen har etablert et innreiseregistreringssystem for personer som ankommer Norge fra områder med karanteneplikt. Innreisende kan registrere seg digitalt eller med papirskjema. Etter fullført registrering får man en kvittering som skal vises til politiet ved grensekontrollen. Om man benytter papirskjema må dette skrives ut og fylles ut før innreise, og leveres til politiet ved grensekontrollen.

Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt. Det er arbeidstakeren selv som fyller ut skjema.

Mer informasjon på regjeringen.no

Digitalt skjema for registrering. 

Pålagt test ved ankomst

Regjeringen har innført en plikt til å teste seg for covid-19 ved innreise til Norge. Testingen skal som hovedregel skje ved grensestasjonene. Helseforetakene godkjenner ikke negativ antigen-test, før man starter arbeidet ved helseforetaket. Det vil si at man må ta ytterligere test ved ankomst på helseforetaket, dersom antigen-test er det som er benyttet ved grensepasseringen.

Innreisende må fremdeles ha med seg attest på negativ covid-19-test fra hjemlandet. Test ved ankomst kommer i tillegg til attest fra hjemlandet. 

Mer om testplikt ved ankomst på regjeringen.no

Mer om testplikt og unntak fra denne på helsenorge.no.

Test før oppstart i arbeid og deretter hver tredje dag i 10 døgn

Testregimet for å gjøre unntak for innreisekarantene for arbeidstakere som kommer fra utlandet er likt som før – negativt test før oppstart i arbeid ved sykehuset og testing hver tredje dag i 10 døgn. På fritiden må arbeidstakeren være i karantene og unngå kontakt med andre. 

Test for danske arbeidere som skal reise tilbake til Danmark

Alle reisende til Danmark må kunne forelegge en negativ Covid-19 test ved innreise til Danmark. Testen må være tatt i løpet av de siste 24 timene. 

Vikarinnleie fra utlandet under pandemien

Stenging av enkelte landegrenser og karantene-situasjon hos eget personell utfordrer bemanningssituasjonen ved flere HF. Det er derfor gjort tiltak for å sikre grensepassering for vikarene, samt unntak for karantenebestemmelser. 

Den enkelte foretaksdirektør beslutter hvorvidt foretaket skal benytte seg av vikarer fra utlandet. I Helse Nord er det relativt stor bruk av utenlandske lege- og sykepleiervikarer. På denne bakgrunn er det etablert noen strukturer for hvordan dette håndteres.

Registreringsplikt for arbeidere som kommer til Norge

Regjeringen har etablert et innreiseregistreringssystem for personer som ankommer Norge fra områder med karanteneplikt. Innreisende kan registrere seg digitalt eller med papirskjema. Etter fullført registrering får man en kvittering som skal vises til politiet ved grensekontrollen. Om man benytter papirskjema må dette skrives ut og fylles ut før innreise, og leveres til politiet ved grensekontrollen. Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt. Det er arbeidstakeren selv som fyller ut skjema.

Mer informasjon på regjeringen.no

Digitalt skjema for registrering 


Inter-regionalt samarbeid og helhetlig tilnærming

De fire regionale helseforetakene har i samarbeid med Sykehusinnkjøp og Avinor etablert en «Dispatch ordning» som sluser inn utenlandsk innleiepersonell som ankommer Norge. Dette sikrer at vikarer som skal til helseforetakene blir tatt vel imot på Gardermoen og andre sentrale lufthavner i Norge med direkteankomst fra andre land i Norden.  Avinor sikrer et egnet eget område for vikarene, og sørger for at de trygt kan reise videre til det sykehuset de skal til.

Forutsetningen for at disse personene kan gå uhindret gjennom kontrollpunktene på Gardermoen og andre lufthavner er at de kan dokumentere sitt oppdrag med en form for dokumentasjon (ID-kort, et skriv eller en e-post fra Vikarbyrået som de kan fremvise på kontrollpunktene). Avinor har bekreftet at vikarene kan gå uhindret gjennom kontrollpunktene på flyplassen dersom de har korrekt dokumentasjon på oppdraget med seg.

Vikarene får med seg en bekreftelse med seg fra sitt vikarbyrå i tillegg til et grensekontrollbevis utstedt av RHF-ene med kontaktopplysninger til HR direktørene i de fire regionale helseforetakene som kontaktperson for bekreftelse på deres oppdrag ved behov.

Ved ankomst med bakketransport over grensen til Norge gjelder samme regler og krav til dokumentasjon. 

Sykehusinnkjøp sender daglige oversikter til Avinor/Politi og RHF-ene

Sykehusinnkjøp oppdaterer daglig en oversikt til Avinor og RHF-ene fra de leverandører som har utenlandske vikarer som er på vei til norske helseforetak med følgende informasjon: 

  • Helseforetak/Sykehus
  • Navn
  • Flightnummer med dato for ankomst til Norge, samt flightnummer for eventuell videre innenlandsreise. 

Det vil i tiden framover avholdes faste nasjonale styringsgruppemøter mellom Sykehusinnkjøp og de fire RHF HR-direktørene hvor innmeldt behov for kritisk personell vil bli prioritert basert på felles nasjonale prioriteringskriterier. Denne gruppen har møter tirsdag og torsdag kl. 1200 og skal sikre en helhetlig tilnærming til for bruk av innleid personell. Dersom situasjonen krever det vil det gjennomføres en flåtestyring av tilgjengelig vikarressurser på tvers av regionene.  

Målsettingen må være en tydelig kommunikasjon både internt i foretakene og opp mot Helse Nord RHF som koordinerer foretakenes behov inn i den nasjonale tilnærmingen for fordeling av dette personellet, slik at vi ikke kommer i en situasjon hvor vikarer som er bestilt enten blir sendt i retur eller satt rett i karantene ved ankomst.

Karanteneplikt og krav til testing av arbeidere som kommer til Norge

Hovedregel om karanteneplikt

Etter covid-19-forskriften § 4 skal personer som kommer til Norge oppholde seg i karantene i 10 døgn etter ankomst til Norge, med unntak av personer som har oppholdt seg i gule områder.

I forskriften §6e finnes unntak for karanteneplikten som er særlig aktuelle for arbeidstakere i helseforetakene.

Arbeidere kan få forkortet innreisekarantene til 7 dager dersom de gjennomfører 2 negative tester mens de er i karantene. Hvor første test er tatt innen 3 dager etter ankomst og andre test er tatt tidligst etter 7 dager.

Kravet om PCR tidligst tre døgn etter ankomst gjelder ikke for utenlandsk helsepersonell som er vaksinert (3 uker etter første dose AstraZeneca vaksine eller fullvaksinert med 2 doser PfizerBioNTech eller Moderna vaksine) mot SARS-CoV-2, jobber for spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten i Norge, og har testet negativt for SARS-CoV-2 med PCR eller antigen hurtigtest ved ankomst til Norge. Arbeidsgiver er ansvarlig for at dokumentasjon for dette foreligger.

Helse Nord jobber med å få på plass en god og sikker løsning for å verifisere dokumentasjonen på vaksinasjon.

Dette kan ikke bli kombinert med fritak for karanteneplikt i henhold til § 6. 

Karantenehotell

Hovedregelen er at innreisekarantene skal bli gjennomført på et karantenehotell der du ankommer Norge. 

Alternativt på oppholdssted som arbeidsgiver stiller til disposisjon. Kravet til oppholdsstedet hos arbeidsgiver er at det må være forhåndsgodkjent hos Arbeidstilsynet.

Foretakene i Helse Nord har sendt søknad til Arbeidstilsynet om slik type godkjenning og Arbeidstilsynet saksbehandler søknadene fortløpende.

Utenlandske arbeidstakere som er bosatt eller som har fast bopel i Norge kan unntas plikten til å oppholde seg på karantenehotell i perioden for innreisekarantene, se  covid-19-forskriften § 5 annet ledd bokstav a og  covid-19-forskriften § 5 annet ledd bokstav c.

Aktuelle ansatte må selv fremskaffe dokumentasjon på bosetting eller fast bopel til fremvisning ved grensekontrollen. 

Unntak fra karanteneplikt

Unntak fra innreise og smittekarantene for personell i kritiske samfunnsfunksjoner etter § 6e

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, og som har testet negativt for SARS-CoV-2 med testmetode PCR tidligst tre døgn etter ankomst til Norge, er unntatt fra karantene i arbeidstiden. Les mer på lovdata.no.

I henhold til forskriften § 6e siste setning plikter arbeids-/oppdragsgiver å planlegge driften av virksomheten slik at bruken av denne unntaksbestemmelsen i størst mulig grad unngås. 

Les også fhi sin anbefaling for oppfølging på arbeidsplassen når arbeidstakere unntas karanteneplikt etter paragraf 6e.

Vurderingsgrunnlag for bruk av unntaksbestemmelse 6e

For å kunne påberope seg unntaket i henhold til § 6e skal det være gjennomført en vurdering, se vurderingsgrunnlag

Bekreftelse av vikarinnleie

Leder skal også fylle ut «Bekreftelse av vikarinnleie fra byrå og eventuelt unntak fra karanteneplikt» og sende vikarbyrået FØR innleieoppdragets start.

Krav om testing ved ankomst til Norge

Regjeringen pålegger obligatorisk testing av SARS-CoV-2 ved grenseovergangsstedet i Norge for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt, jf. § 4d. Testen er en antigen hurtigtest eller PCR-Test. Testen er gratis. 


Bestilling av vikarer fra byrå

All bestilling av vikarer fra byrå må fra nå avklares med en oppgitt kontaktperson i eget foretak.

I tråd med den utfordrende bemanningssituasjonen og nye karantenereglene som nå er innført har sykehusdirektørene i Helse Nord blitt enige om å innføre en ny ordning som innebærer at all bestilling av helsepersonell vikarer fra byrå, må klareres med en oppgitt kontaktperson per foretak.

Kontaktpersoner:

Disse kontaktpersonene skal til enhver tid ha oppdaterte oversikter over alle vikarbestillinger fra byrå. De skal koordinere eventuelle karanteneunntak og må derfor kontaktes for å gjøre nødvendige avklaringer dersom det er behov for å bestille nye eller gjøre endringer i inngåtte bestillinger av vikarer. 

Regionalt vil disse kontaktpersonen møtes etter behov. Dette for å holde oversikt over det samlede behovet i regionen og vurdere eventuelle omdisponeringer. Dersom det skulle oppstå kritiske personellbehov som ikke lar seg løse på annet vis, skal regional koordinator (Irene) melde dette som et samlet regionalt behov til prioritering på nasjonalt nivå.

De regionale helseforetakene har sammen med Sykehusinnkjøp etablert en nasjonal styringsgruppe som møtes for å kunne prioritere nasjonal fordeling av tilgjengelige vikarer ved behov. 

Behov for ekstra helsepersonell under pandemien

NAV kan bistå med å finne aktuelle kandidater
I henhold til vedlagte rutine kan NAV bistå med å finne aktuelle kandidater til foretaket ved behov for ekstra personell under Covid-19 pandemien.

Nasjonalt register
Helsedirektoratet har opprettet et nasjonalt register over reservepersonell, nasjonalthelsepersonell.no. Registeret viser ledig helsepersonell som har meldt seg til tjeneste under pandemien. 

Kommuner og helseforetak kan bestille tilgang og få oversikt tilgjengelig helsepersonell i sitt område, inkludert kontaktinformasjon.
 


Fant du det du lette etter?